RSS
poniedziałek, 01 grudnia 2014

Szanowni Państwo

Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu naszych wyborców, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych oddali swój głos na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli nas Państwo tak dużym zaufaniem udzielając swego poparcia, za co serdecznie już dziś wszystkim dziękuję.
Tym samym pragnę zapewnić, że jako Radny Powiatu, będę pracował na wspólne dobro naszej gminy, jak i całego powiatu.

Serdecznie dziękuję
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL
w Wyszkowie
Jacek Bachański

17:38, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 listopada 2014
Poparcie Miejsko – Gminnej Organizacji PSL dla Kandydata na Burmistrza Grzegorza Nowosielskiego

 

W dniu 25.XI. b.r. odbyło się spotkanie członków wybranych i kandydujących  z list PSL

z Grzegorzem Nowosielskim, Burmistrzem i kandydatem na Burmistrza.
Druga tura wyborów odbędzie się niedzielę 30.XI. b,r, Będziemy wybierać Burmistrza z spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości. PSL jest jedyną partią w Wyszkowie, która systematycznie spotyka się z Burmistrzem w celu konsultacji budżetu i planu w poszczególnych latach.

Na wspólnym posiedzeniu dokonano analizy wyników wyborów samorządowych i z zadowoleniem przyjęto fakt, że na trzech płaszczyznach, gminnym, powiatowymi  województwa PSL będzie współdecydował o kierunkach rozwoju gminy, powiatu i województwa.

Wybór Cecylii Domżały do Sejmiku Wojewódzkiego daje szansę ściślejszego powiązania potrzeb lokalnych z możliwościami finansowymi szczebla wojewódzkiego, który jest dysponentem środków finansowych unijnych.

Podpisanie umowy koalicyjnej na szczeblu lokalnym daje gwarancję ściślejszej współpracy co jest warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów.

Miejsko- Gminna organizacja PSL jednomyślnie udzieliła poparcia dla Kandydata na Burmistrza Grzegorza Nowosielskiego i zwraca się do mieszkańców o głosowanie na jego  osobę. Zwraca również uwagę, jak ważne jest uczestniczenie w wyborach.

Czynne uczestniczenie w życiu politycznym stanowi podstawową zasadę budowy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Rzecznik prasowy Zarządu

Miejsko- Gminnego PSL

                                                                                                              J.J. Dawidzki

 

17:37, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 10 października 2014
Jacek Robert Bachański Kandydat na Burmistrza Wyszkowa

09:46, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 07 października 2014
Program Wyborczy Kandydata na Burmistrza Wyszkowa Jacka Roberta Bachańskiego i Kandydatów do Rady Miejskiej w Wyszkowie

Szanowni Państwo!

Kandydaci z list Polskiego Stronnictwa Ludowego to ludzie, których Państwo znacie i niejednokrotnie już im zaufaliście. To także kandydaci wszystkich pokoleń, którzy chcą służyć swoją wiedzą, doświadczeniem oraz młodzieńczą energią. Program Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego kierujemy do wszystkich mieszkańców Wyszkowa, zapewniając jego realizację. To program realny
i głęboko przemyślany. Program, którego realizacja pozwoli nam wszystkim żyć lepiej, dostatniej
w bezpiecznym otoczeniu.

Podejmujemy się działań naszym zdaniem najważniejszych. Chcemy zmienić wygląd Wyszkowa, wykorzystać uwarunkowania przyrodnicze dla rozwoju turystyki, zachęcać mieszkańców aglomeracji warszawskiej do jego odwiedzin. Będzie to stanowić również dodatkowe źródło dochodów naszych mieszkańców. Składamy na ręce mieszkańców Wyszkowa program, z którym warto się zapoznać, by w wyborach samorządowych podjąć słuszną decyzję. Nasza gmina potrzebuje dalszego rozwoju
i do realizacji tego celu  konieczne jest pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Przekazując niniejszy program liczymy, na jego poparcie przy urnach wyborczych   i dokonanie słusznego wyboru.      

Kandydat na Burmistrza Wyszkowa

Jacek Bachański

Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu PSL w Wyszkowie

w obecnej kadencji wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyszkowie

 

OCHRONA ZDROWIA

          Będziemy dążyć do poprawy dostępności i jakości usług medycznych poprzez wsparcie Szpitala Powiatowego w Wyszkowie w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny, służącemu poprawie jakości usług medycznych dla mieszkańców. 

Będziemy wspierali działania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Podejmiemy działania w celu przywrócenie bezpłatnej opieki stomatologicznej w szkołach.

 

 OŚWIATA

                 Przeprowadzimy debatę publiczną dotyczącą gminnej oświaty i opracujemy założenia polityki oświatowej na terenie gminy, służące tworzeniu programów rozwojowych szkół w oparciu o funkcjonującą sieć placówek oświatowych.

Stworzymy system konsultacji, dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych oraz z trudnościami dydaktycznymi.

Zaangażujemy kierownictwo placówek oświatowych do uczestniczenia w programach (projektach) wzbogacających ofertę edukacyjną.

Wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.

 Będziemy systematyczne modernizować i doposażać placówki oświatowe.

 Pozostawimy dyrektorom placówek oświatowych „wolną rękę” w zarządzaniu placówkami (prowadzeniu polityki kadrowej).

 

BEZPIECZEŃSTWO

              Zapewnimy ścisłą współpracę Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy:

a)  półroczna ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy w formie prezentacji wniosków w postaci raportu udostępnionego mieszkańcom,

b) wsparcie materiałowo-rzeczowe dla Komendy Policji,

c) regularne spotkania z dzielnicowymi.

Doprowadzimy do zwiększenia obecności Policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku publicznego (rozpoznanie niebezpiecznych miejsc w gminie i zapobieganie chuligaństwu i wandalizmowi) oraz zwiększenie punktów monitorujących Gminę Wyszków.

 W celu szybkiego reagowania w razie zagrożeń usprawnimy działania straży poprzez doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – działające  na terenie gminy jednostki OSP będą jednakowo i sprawiedliwie traktowane.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

               Stworzymy warunki dla rozwoju bezpłatnego doradztwa dla osób poszukujących pracy przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Stworzymy preferencyjne warunki dla inwestorów (ulga w podatku od nieruchomości dla firm stwarzających nowe miejsca pracy, prolongata spłat w sytuacjach kryzysowych).

Uruchomimy pomoc informacyjną dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy.

Na organizowanych coroczne spotkaniach z przedsiębiorcami przedstawiać będziemy plan inwestycyjny na dany rok oraz zbierać ich opinie i oczekiwania.

 

POMOC SPOŁECZNA

                 Stworzymy warunków dla ochrony rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie rodzicom pracującym opieki nad dziećmi , tj. zapewnimy dostęp do żłobków i przedszkoli.

Zdiagnozujemy sytuację osób potrzebujących pomocy w celu opracowania programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapewnimy opiekę nad uczniami z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo.

Zapewnimy współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne i świetlice środowiskowe celem objęcia opieką dzieci z rodzin wymagających pomocy.

Będziemy wspierali finansowo działalność charytatywną prowadzoną przez organizacje pozarządowe.

Zapewnimy wparcie organizacyjne i finansowe dla działających klubów wolontariatu.

Zlikwidujemy bariery architektoniczne w obiektach gminnych.

Będziemy wspierali działalność organizacji zrzeszających emerytów i rencistów oraz osoby niepełnosprawne.   

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

                 Będziemy kontynuować modernizacje sieci dróg, budowy obwodnicy Wyszkowa oraz miejskich parkingów dla mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy w Warszawie.

Powrócimy do projektów modernizacji ulic zaczynając od tych gdzie istnieje już pełne uzbrojenie.

Oświetlimy ulice w celu eliminacji szeregu zagrożeń.

Stworzymy warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez uzbrojenie terenów.

Podejmiemy skuteczną współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie zagospodarowania terenów wspólnych na cele rekreacyjne, sportu i wypoczynku.

Wykorzystamy położenie gminy dla tworzenia bazy turystycznej w naszym regionie ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Bug.

Będziemy współpracowali z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Podejmiemy działania w celu przeprowadzenia modernizacji dworców  PKP i PKS w Wyszkowie.

Nawiążemy stałą współpracę z sąsiednimi gminami i powiatem, przede wszystkim odnośnie realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO

                 Zapewnimy aktywną pomoc przy wprowadzaniu rolnictwa ekologicznego zmierzającego do organizacji  na wsi wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz  będziemy wspierać powstawanie gospodarstw agroturystycznych i sprzyjać zakładaniu grup producenckich.

Będziemy pomagać rolnikom w uzyskiwaniu pomocy finansowej, nie tylko z Unii Europejskiej,

Będziemy prowadzić działalność informacyjną o szkoleniach, w których uczestnictwo dopomoże  w zawodowym przebranżowieniu rolników.

Zweryfikujemy plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości w gminie pod kątem przeznaczenia gruntów na uciążliwe inwestycje.

Opracujemy i wdrożymy koncepcję „zielonego miasta" poprzez zwiększenie ilości kwietników, trawników, zadrzewienia.

Nie dopuścimy do lokalizacji na terenie gminy inwestycji  instalacji wpływających negatywnie na zdrowie i życie ludzi, zwierząt i roślin.

Zapewnimy środki na edukacje ekologiczna dzieci i młodzieży.

 

KULTURA

                Nawiążemy współpracę z ośrodkami kultury innych gmin w celu propagowania tożsamości kulturowej (konkursy, wystawy, spotkania z twórcami ludowymi).

Istniejące kulturalne imprezy będą systematycznie artystycznie wzbogacane a ich organizacja sprawniejsza.

Wypromujemy stałą imprezę kulturalną propagującej nasze osiągnięcia oraz folklor ludowy.

Zwiększymy ilość i atrakcyjność imprez oferowanych przez Wyszkowski Ośrodek Kultury,
w tym szczególnie w okresie wakacyjnym i feryjnym.

Będziemy wspierali organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, przekazując dotacje finansowe oraz udzielając pomocy merytorycznej.

Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz  finansową (ustanowimy Nagrody Burmistrza Wyszkowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i rozwoju kultury).

Zapewnimy pełniejszą informację o imprezach kulturalnych w mediach oraz na stronie internetowej gminy.

 

SPORT I REKREACJA

Udostępnimy szerszej społeczności gminy  halę sportowej w Wyszkowie.

Zapewnimy rozwój sportu szkolnego.

Stworzymy nowe place zabaw przyjazne dla dzieci na obszarach wiejskich.

Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz  finansową.

 

SAMORZĄDNOŚĆ

              Polepszymy jakość zasobu informacji oraz ich systematyczne aktualizowanie w internetowym Biuletynie Informacji.

Będziemy organizowali częstsze spotkania z mieszkańcami Gminy Burmistrza i Radnych – nie tylko przed wyborami.

Wprowadzimy regularne spotkania z przewodniczącymi i zarządami osie  dli, sołtysami i radami sołeckimi.

Wzmocnimy rolę Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych poprzez wprowadzenie funduszy osiedlowych,  które staną się rzeczywistym gospodarzem na swym terenie. Żadne projekty bez ich opinii nie będą mogły być realizowane a ich propozycje będą przedstawiane Radzie Gminy.

Wszyscy mieszkańcy niezależnie od miejsca zamieszkania będą traktowani równo. Nie będzie żadnej miejscowości, której rozwój odbywać się będzie kosztem innych.

W celu ułatwienia mieszkańcom gminy kontaktu z różnymi instytucjami uruchomimy bezpłatne porady natury prawnej.13:21, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 15 lipca 2014
Stanowisko Miejsko- Gminnego Zarządu PSL

W dniu 30 czerwca br.  Odbyło się posiedzenie Miejsko – Gminnego Zarządu PSL , któremu przewodniczył Prezes Jacek Bachański.  Omówiono wyniki sesji absolutoryjnej Rady Powiatu i ustosunkowano się do jej wyników. Po dyskusji i głosowaniu jawnym członkowie Zarządu przyjęli Uchwałę skierowaną do Zarządu Powiatowego z wnioskiem o wycofanie rekomendacji dla Zdzisława Damiana Bociana Wicestarosty powiatu wyszkowskiego. Zdaniem zebranych naruszył zasady lojalności, koleżeństwa i współpracy, które powinny obowiązywać w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. Powołano następnie sztab wyborczy do wyborów samorządowych, który ma do końca lipca przygotować listę kandydatów na radnych wszystkich szczebli.

 

                                                                       Rzecznik Prasowy Zarządu

                                                                                J.J. Dawidzki18:28, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 11 lipca 2014

 

Uchwała Nr   /2014

Zarządu Miejsko-Gminnego PSL

w Wyszkowie

z dnia 30 czerwca 2014 roku


w sprawie cofnięcia rekomendacji Wicestaroście Powiatu Wyszkowskiego Zdzisławowi Damianowi Bocianowi.

                                                                           

Na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Wyszkowie uchwala, co następuje:

 

§1.

W związku z działaniami Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego Zdzisława Damiana Bociana prowadzącymi do odwrócenia uwagi opinii publicznej od trafnych decyzji i działań sprzyjających rozwojowi powiatu wyszkowskiego w celu marginalizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie wyszkowskim na rzecz własnych rozgrywek personalnych, Zarząd  Miejsko-Gminny PSL w Wyszkowie postanawia cofnąć rekomendację Wicestaroście Zdzisławowi Damianowi Bocianowi.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

PSL budowało na forum Rady Powiatu dalekie od politycznego awanturnictwa podłoże do spokojnej i rzeczowej dyskusji, by wspólnymi siłami rozwiązywać dotykające Powiat Wyszkowski problemy i nie może teraz biernie przypatrywać się podejmowanym przez Zdzisława Damiana Bociana – Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego z rekomendacji PSL próbom działań przekreślających dorobek pracy Rady i Zarządu Powiatu. Nie ma naszej zgody i akceptacji na uczestnictwo w politycznych awanturach i prowokacjach. 


 09:00, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 30 maja 2014
Zmiany w Zarządzie PSL

W dniu  29.05. br. odbyło się  posiedzenie Zarządu Miejsko Gminnego PSL. Prezes Jacek Bachański odczytał oświadczenie Zdzisława Damiana Bociana dotychczasowego Członka i Sekretarza Zarządu Miejsko Gminnego PSL o rezygnacji z członkostwa w Polskim Stronnictwie Ludowym. Informację przyjęto ze zrozumieniem. Do Zarządu i na funkcję Sekretarza poprzez głosowanie przyjęto Ewę Ćwik. Omówiono również wyniki wyborów do Europarlamentu i pozytywnie oceniono wybór naszego kandydata Jarosława Kalinowskiego. Zarząd składa gratulacje i życzy koledze Jarosławowi Kalinowskiemu satysfakcji i efektów w pracy parlamentarnej dla dobra kraju i polskiej wsi. Wstępnie przedyskutowano przygotowania do wyborów samorządowych i ustalono, że kandydatów na radnych należy przeszkolić w zakresie znajomości problematyki miasta, gminy i powiatu oraz sposobu komunikowania się ze społeczeństwem.

 

                                                                                             Rzecznik Prasowy

                                                                                               J.J. Dawidzki 
20:31, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 15 kwietnia 2014
Rozważania Ludowców

W dniu 27 marca br. odbyło się posiedzenie Miejsko – Gminnego Zarządu PSL. Prezes Jacek Bachański poinformował o propozycjach Ministra Marka Sawickiego w sprawie opracowania koncepcji ubezpieczenia płodów rolnych, które mimo zawartych umów na dostawę nie zostały odebrane np. ze względów sanitarnych czy też innych powodów. Założeniem ubezpieczenia jest zminimalizowanie strat rolników i rozłożenie kosztów również na odbiorcę. Koniecznym jest pozyskanie na to zadanie środków finansowych z innych źródeł. Według wstępnych wyliczeń koszty jednostkowe będą minimalne. Po ostatecznym opracowaniu koncepcji będą przeprowadzone konsultacje z zainteresowanymi stronami. Dokonano również oceny akcji poparcia kandydatów do europarlamentu z listy PSL w okręgu nr. 5. Ocen wypadła zadawalająco, mieszkańcy naszego miasta i gminy chętnie wpisują się na listę. Podjęto również dyskusję na temat roli i miejsca organizacji miejsko- gminnej  w  wyborach samorządowych. Zapoznano się z okręgami wyborczymi , że niektóre z nich odbiegają od idei okręgów jednomandatowych. Liczebnie są do siebie podobne, brakuje w niektórych powiązań społecznych. Kandydatów musi cechować pozytywna osobowość, znaczenie i aktywność w środowisku.

Rzecznik prasowy M.-G. Zarządu PSL

                                                                                        J.J. Dawidzki

  

 13:08, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 10 lutego 2014
Z życia miejsko-gminnej organizacji PSL w Wyszkowie

W dniu 24 stycznia b.r. pod przewodnictwem Prezesa Jacka Bachańskiego odbyło się posiedzenie Miejsko- Gminnego Zarządu PSL . Głównym tematem były przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe . Bożena Jakubczak – Zadrożna  oraz Ryszard Wężyk, którzy uczestniczyli w Konwencie Wojewódzkim złożyli informację z jej przebiegu oraz, że w naszym okręgu wyborczym na listę kandydatów, na pierwsze miejsce wpisano naszego rodaka, dotychczasowego Europosła Jarosława Kalinowskiego. Przyjęto ustalenia dotyczące kampanii przedwyborczej w promocji naszego kandydata.

Zgodnie ze Statutem PSL podstawową jednostką organizacyjną jest koło może być koło terytorialne działające na terenie wsi , dzielnicy, miasta lub koło tematyczne zajmujące się np. ochroną środowiska, kilka kół składa się na gminną organizację na czele, której stoi Gminny Zarząd wybrany na gminnym zjeździe.

W związku z ordynacją wyborczą, która nakłada na Władze Miasta podział jednostki administracyjnej na 21 okręgów wyborczych , jednomandatowych. tzw. wybory większościowe wyłonią w każdym okręgu lidera z największą liczbą głosów. Do Rady Powiatu wybory będą przeprowadzone na dotychczasowych zasadach( wybory proporcjonalne) i w naszym okręgu zostanie wybranych 10 radnych.

W związku z nowymi zasadami wyboru do samorządów lokalnych dyskutowano wcześniej nad  koniecznością tworzenia kół. W wyniku tych inicjatyw powstało koło w Rybienku Nowym zrzeszające członków z Rybienka Nowego, Rybienka Starego i Deskurowa. Na Prezesa tymczasowych władz został wybrany Piotr Turek.  Drugie koło powstało na osiedlu Polonez, którego Prezesem został Krzysztof Rogowski.

 

Rzecznik prasowy Zarządu

Miejsko- Gminnego PSL

                                                                                                              J.J. Dawidzki09:38, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 29 grudnia 2013
Spotkanie opłatkowe

W dniu 19 grudnia br. w restauracji Gościniec "Pod Jesionem" odbyło się spotkanie wigilijne ludowców z całego powiatu wyszkowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Naczelnej PSL, eurodeputowany Jarosław Kalinowski, starosta powiatu wyszkowskiego, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL Bogdan Pągowski, Prezesi Zarządów Gminnych, członkowie, współpracujący i sympatycy PSL. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na zawsze pozostając w pamięci. Rozdano też 17 legitymacji nowym członkom PSL.
Część artystyczną wykonał zespół z gimnazjum p.n. "Żołnierzy Wyklętych" z Długosiodła. Nie zabrakło również przyśpiewki ludowej wykonanej przez Seniora Mariana Jakubczaka.
W części oficjalnej głos zabrał europoseł Jarosław Kalinowski informując o finansowaniu Polski z UE w latach 2013-2020 i kierunkach zagospodarowania tych środków finansowych. Starosta Bogdan Pągowski zapoznał z dorobkiem 15- lecia funkcjonowania Starostwa i zadaniach na najbliższe lata. Następnie przystąpiono do dzielenia się opłatkiem  składając sobie nawzajem życzenia. Spotkanie odbyło się w miłej, serdecznej atmosferze z przesłaniem na zewnątrz miłości, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego na 2014 rok.
                                                           Rzecznik Prasowy Zarządu M-G PSL w Wyszkowie
                                                                                    J.J. Dawidzki19:49, pslwyszkow
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4